Betingelser

Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensens generelle vilkår gældende for samtlige ydelser/rådgivning fra kontorets side

Advokatkontorets forsikringsselskab/garantistiller er HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatsamfundet

Jeg er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Som advokat er jeg underlagt en detaljeret regulering. Dette sikrer, at det at gå til advokat altid er ensbetydende med kompetent og uvildig rådgivning. 

Hvidvask

Jeg har som udgangspunkt pligt til i alle sager at sikre mig dokumentation for mine kunders identitet. Derfor vil du som ny kunde opleve at blive anmodet om at udlevere kopi af billedlegitimation samt sygesikringsbevis. Selskaber vil sædvanligvis blive bedt om at udlevere tegningsudskrift samt billedlegitimation og sygesikringsbevis for de bagvedliggende fysiske personer, som ejer selskabet. Se nærmere om de gældende regler herom på http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Hvidvask.aspx.

Interessekonflikter

Som advokat må jeg ikke varetage flere personers interesser, hvis der er en potentiel interessekonflikt mellem de enkelte personer. Ligesom jeg kan være nødsaget til at undlade at repræsentere dig, hvis jeg har eller har haft en relation til modparten, som kan give mistanke om interessekonflikter.

I den forbindelse skal jeg oplyse, at jeg indgår i en form for kontorfællesskab af en sådan art med Advokat Iben Have Thomsen (Justa Advokatfirma), cvr. nr. 35 71 92 96, og Moth Advokatfirma, cvr.nr. 37762113. 

Persondata 

Efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven er jeg forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandørr, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.


Jeg optræder som dataansvarlig, når jeg behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af mine egne interne interesser. Med andre ord, bestemmer jeg de formål personoplysninger indsamles og behandles til. Jeg fastsætter selv hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger. 

I visse sammenhænge kan jeg optræde som databehandler. Dette kan være er tilfældet, når jeg varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor behandlingen af personoplysninger alene sker efter instruks. I disse situationer fastsætter jeg ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, dermed ikke hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når jeg optræder som databehandler, indgår jeg en databehandleraftale med den ansvarlige, som særligt fastsætter vilkår og instruks for min behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28. 

Som dataansvarlig gennemfører jeg en række behandlingsaktiviteter, som særligt omfatter gennemførelse af samarbejde med kunder og leverandører, men også markedsføringsaktiviteter og eventuel personaleadministration. 

Jeg indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med mine klienter, men også personoplysninger om mine leverandører og andre samarbejdspartnere. 
Jeg forsøger altid på kun, at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af mine forpligtelser. Det vil sædvanligvis kun være almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på virksomheders ejere og kontaktpersoner. I visse tilfælde skal jeg også bruge oplysninger om dit cpr.nr. og foto af hensyn til hvidvask reglerne.

Endvidere indgår oplysninger, som udveksles med mig, eksempelvis almindelig korrespondance, e-mail korrespondance, telefonnotater, beskeder via sociale medier og applikationer eksempelvis Messenger, Skype etc., men også pr. SMS. 

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge mine retlige interesser i forhold til administration af min advokatvirksomhed og de forpligtelser jeg har i den forbindelse. 

Hvad angår mine markedsføringsaktiviteter, indsamler og behandler jeg personoplysninger i forbindelse hermed. Jeg bestræber mig på, kun at indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som jeg har defineret. Dette kan eksempelvis omfatte anvendelse af cookies på min hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt lagring af informationer, herunder ufrivillig lagring på sociale medier som eksempelvis Facebook og LinkedIn. 

De personoplysninger jeg indsamler og behandler, indsamler jeg sædvanligvis direkte fra de registrerede personer selv. Er du modpart i en sag eller på anden måde aktør i sagen, for eksempel bank, revisor, mægler, anden advokat eller tilsvarende, indhenter jeg ligeledes nødvendige oplysninger for eksempelvis at kunne kontakte dig i relevant omfang. Enkelte oplysninger indhenter jeg dog også fra anden side, såsom offentlige databaser mv. 

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan jeg videregive personoplysninger til tredjemand, eksempelvis modpartens advokat, men også mæglere, pengeinstitutter, revisorer etc. Endvidere kan der ske videregivelse til offentlige myndigheder, herunder styrelser, regioner, kommuner men også domstole, SKAT m.fl. kan modtage oplysninger. Jeg sikrer naturligvis, at jeg ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse. 

I min virksomhed sikres fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger jeg behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis via IT-systemer, interne instrukser og retningslinjer.

Personoplysninger der er indsamlet og behandlet, slettes når mit behandlingsformål er opfyldt, og jeg dermed ikke længere har behov for oplysningerne, dog under iagttagelse af andre regler, der kan forpligte mig til at opbevare visse oplysninger i en vis periode. 

De personer hvis oplysninger jeg behandler, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som jeg selvfølgelig respekterer. Rettighederne omfatter  

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger jeg behandler  
  • retten til at få begrænset min behandling af personoplysninger om den registrerede 
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt 
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet) og endelig
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, skal du kontakte mig.  

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på, kan du klage. I første runde skal du klage direkte til mig. Du har dog også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

Den databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er advokat Rikke Wagenblast Sørensen, rikke@RWS.dk, tlf. 42720930. 

Honorar

I sager, hvor mit kontor rådgiver privat personer (forbrugere) vil mit kontor altid udarbejde en ordrebekræftelse, hvor den ønskede ydelse er defineret, og hvor honoraret er angivet, eller det er nærmere defineret, hvorledes advokathonoraret vil blive beregnet. Ligesom der vil blive rådgivet om mulighederne for at få retshjælp til sagen.

I øvrige sager vil honoraret som udgangspunkt blive beregnet ud fra anvendt tid. Jeg står dog altid til rådighed for en drøftelse af, hvorvidt der i din sag er mulighed for at aftale en fast pris for advokatydelsen. 

I straffesager henviser jeg til til denne side. Hvis du findes skyldig under en straffesag, vil Retten pålægge dig at betale sagsomkostninger, og hermed refundere rettens udgifter til mig som din forsvarer. 

Udlæg og depositum

Advokatkontoret vil som udgangspunkt anmode om forudbetaling af de udlæg, som skal afholdes i forbindelse med løsningen af sagen. Det kan eksempelvis dreje sig om tinglysningsafgift, retsafgift m.v. Advokatkontoret vurderer konkret, hvorvidt der tillige vil blive stillet krav om indbetaling af depositum. 

Advokatkontoret har sin klient konto i Spar Nord. Kontorets klientkonto er 9225-2250044235.

Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler. For midler indsat på klientkonto via Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen gælder samme regler, som gælder for midler, som klienten selv indsætter i pengeinstituttet. Det betyder, at der ved pengeinstituttets konkurs per klient er dækning for op til 100.000 EUR under indskydergarantiordningen.

Opbevaring af sager

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til dig ved sagens afslutning, med mindre anden aftale indgås. Ved rekvirering af arkiverede sager og dokumenter må påregnes opkrævning af gebyr.

Kommunikation

Hvis du oplyser din emailadresse til advokatkontoret, anser advokatkonoret sig berettiget til at sende al skriftlig kommunikation via denne emailadresse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Krypterede mails kan alene sendes til mailadressen rikke@RWS.dk.

Ansvarsbegrænsning

Advokatkontoret har en ansvarsforsikring, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Forsikringsdækningen har et maksimum på DKK 5.000.000,00. Ved påtagelse af en opgave er kontorets ansvar begrænset til kr. 250.000 for den enkelte opgave. 

Advokatkontoret er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

I overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler har advokatkontoret stillet garanti.

Klagenævn og værneting

Advokatnævnet varetager klager over advokaters salær og adfærd. Klage kan indgives til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33969798, mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere om dine klagemuligheder på www.Advokatnaevnet.dk.

Der er i aftalen mellem advokatkontoret og dig som kunde aftalt værneting ved Retten i Viborg.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk