Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen

De reelle ejere bag selskabskonstruktioner skal registreres og offentliggøres

Selskaber m.v. skal indhente og opbevare oplysninger om de reelle ejere. Oplysningerne skal registreres og være tilgængelig i Det Offentlige Ejerregister.

Da overgangsperiode er udløbet, omfatter registreringspligten både selskaber stiftet før loven og efter loven. Dvs. ejerskabet skal være registret og ændringer i ejerforholdene skal registreres inden for 14 dage. For så vidt angår kommanditselskaber uden personligt ansvar er disse nu også omfattet af reglerne. For så vidt angår eksisterende kommanditselskab  gælder en overgangsregel, hvorefter registrering skal ske inden den 1. oktober jf. bkg. nr. 557 af 1. juni 2016.

Har kapitalejeren ikke et CPR-nummer eller et CVR-nummer, skal kapitalejerens meddelelse til selskabet, jf. stk. 1, vedlægges følgende dokumentation, der skal sikre en entydig identifikation af kapitalejeren, jf. selskabslovens § 56, stk. 2, 2. pkt.:

1) En person uden et CPR-nummer skal vedlægge kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet.

2) En juridisk person uden et CVR-nummer skal vedlægge officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet.

Det bemærkes, at selskaber stadig skal føre ejerbog, som er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Erhvervsstyrelsen tilbyder en model med en online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistreret.

Se Erhervsstyrelsen bemærkninger om Det Offentlige Ejerregister her.

Det fremgår blandt andet heraf, at der skal ske registrering, når en ejer af et A/S, ApS, IVS eller P/S opnår en ejerandel eller stemmerettigheder på 5 % af selskabskapitalen eller de samlede stemmerettigheder i selskabet. Der skal ligeledes ske registrering, når en ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

 

Det er kapitalejerne, som har pligt til indenfor 2 uger at give meddelelse til selskabet, når en ændring i ejerforholdet bevirker, at ovenstående grænseværdier overskrides - uanset om det sker ved forøgelse eller formindskelse af ejerandelen. Det er derefter selskabets ledelse, der har ansvaret for hurtigst muligt at indberette ændringen til det centrale ejerregister.

Manglende overholdelse af indberetningspligten kan for så vidt angår både kapitalejerne og selskabet i henhold til selskabsloven straffes med bøde.

Ejerregisteret er et offentligt register, som er åbent for alle. De registrerede informationer kan ses på cvr.dk.