Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen

 

Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensens generelle vilkår gældende for samtlige ydelser/rådgivning fra kontorets side

Advokatkontorets forsikringsselskab/garantistiller er HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokatsamfundet

Jeg er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Som advokat er jeg underlagt en detaljeret regulering. Dette sikrer, at det at gå til advokat altid er ensbetydende med kompetent og uvildig rådgivning. 

 

Hvidvask

Jeg har som udgangspunkt pligt til i alle sager at sikre mig dokumentation for mine kunders identitet. Derfor vil du som ny kunde opleve at blive anmodet om at udlevere kopi af billedlegitimation samt sygesikringsbevis. Selskaber vil sædvanligvis blive bedt om at udlevere tegningsudskrift samt billedlegitimation og sygesikringsbevis for de bagvedliggende fysiske personer, som ejer selskabet. Se nærmere om de gældende regler herom på http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Hvidvask.aspx.

 

Interessekonflikter

Som advokat må jeg ikke varetage flere personers interesser, hvis der er en potentiel interessekonflikt mellem de enkelte personer. Ligesom jeg kan være nødsaget til at undlade at repræsentere dig, hvis jeg har eller har haft en relation til modparten, som kan give mistanke om interessekonflikter.

 

Honorar

I sager, hvor mit kontor rådgiver privat personer (forbrugere) vil mit kontor altid udarbejde en ordrebekræftelse, hvor den ønskede ydelse er defineret, og hvor honoraret er angivet, eller det er nærmere defineret, hvorledes advokathonoraret vil blive beregnet. Ligesom der vil blive rådgivet om mulighederne for at få retshjælp til sagen.

I øvrige sager vil honoraret som udgangspunkt blive beregnet ud fra anvendt tid. Jeg står dog altid til rådighed for en drøftelse af, hvorvidt der i din sag er mulighed for at aftale en fast pris for advokatydelsen. 

 

Udlæg og depositum

Advokatkontoret vil som udgangspunkt anmode om forudbetaling af de udlæg, som skal afholdes i forbindelse med løsningen af sagen. Det kan eksempelvis dreje sig om tinglysningsafgift, retsafgift m.v. Advokatkontoret vurderer konkret, hvorvidt der tillige vil blive stillet krav om indbetaling af depositum. 

Advokatkontoret har sin klient konto i Spar Nord. Kontorets klientkonto er 9225-2250044235.

Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler. For midler indsat på klientkonto via Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen gælder samme regler, som gælder for midler, som klienten selv indsætter i pengeinstituttet. Det betyder, at der ved pengeinstituttets konkurs per klient er dækning for op til 100.000 EUR under indskydergarantiordningen.

 

Opbevaring af sager

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til dig ved sagens afslutning, med mindre anden aftale indgås. Ved rekvirering af arkiverede sager og dokumenter må påregnes opkrævning af gebyr.

 

Kommunikation

Hvis du oplyser din emailadresse til advokatkontoret, anser advokatkonoret sig berettiget til at sende al skriftlig kommunikation via denne emailadresse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Krypterede mails kan alene sendes til mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Ansvarsbegrænsning

Advokatkontoret har en ansvarsforsikring, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Forsikringsdækningen har et maksimum på DKK 5.000.000,00. Ved påtagelse af en opgave er kontorets ansvar begrænset til kr. 250.000 for den enkelte opgave. 

Advokatkontoret er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

I overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler har advokatkontoret stillet garanti.

 

Klagenævn og værneting

Advokatnævnet varetager klager over advokaters salær og adfærd. Klage kan indgives til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33969798, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Læs mere om dine klagemuligheder på www.Advokatnaevnet.dk.

Der er i aftalen mellem advokatkontoret og dig som kunde aftalt værneting ved Retten i Viborg.